Godt Hjem´s priser pr. 01.01.24 – Alle priser er ex. moms.

Timeløn håndværker, hjælp til hus og have 350kr
Gebyr servicevogn, gebyret afregnes 1 gang pr. opgave og dækker slitage på værktøj og bil120kr
Timeløn privat rengøring, der afregnes ikke timeløn for kørsel320kr
Affaldsgebyr, gebyret afregnes 1 gang pr. opgave ved bortkørsel og dækker udgiften til renovation.150kr
Rengøring af skurvogne ex. opfyldning af papir og sæbe 190 kr
Rengøring af skurvogne incl. opfyldning af sæbe og papir220 kr
Vask af linned, der afregnes pr maskinfuld100 kr
Aflysningsgebyr 250 kr
Slutrengøring af sommerhus, fra640 kr

Læs mere om Godt Hjem eller få et tilbud på “Klik en Pris”

Vilkår for rengøring og haveservice

1.1 Ved aftalens indgåelse, aftales om der er tale om en enkeltståede eller gentagen opgave, samt frekvensen af denne.

1.2 Aftaler om gentagen rengøring eller haveservice er ikke tidsbegrænset, og vil derfor løbe indtil den opsiges af en eller begge parter.
1.3 Aftalen kan opsiges med 2 ugers varsel til udgangen af en måned og skal opsiges skriftligt via e-mail.

2 Ydelser

2.1 Godt Hjem udfører den/de ydelser hos Kunden der er aftalt mellem Kunden og Godt Hjem.

2.2

En standard rengøring indeholder:

– Støvsugning

– Gulvvask

– Aftørring af frie vandrette flader

– Rengøring af badeværelser

– Spindelvæv fjernes

– Skraldespande tømmes

En standard haveservice opgave indeholder:

– Lugning af bede

– Fejning af terrasse

– Græsslåning efter behov

– Beskæring efter behov

– Bortkørsel af haveaffald

2.3 Arbejdstiden påbegyndes ved ankomst til matriklen og afsluttes ved afgang fra matriklen.

2.4 En arbejdstime udgør ca. 55 minutters effektiv arbejdstid, resterende minutter anvendes til oprydning og klargøring/pakning af udstyr.

3 Interval
3.1 Arbejdet udføres i det interval, der er aftalt mellem Kunden og Godt Hjem.

3.2 Virksomheden udfører ikke arbejdet på alle officielle helligdage inkl. 24/12 samt 31/12. Hvis arbejdet falder på en af disse datoer, vil arbejdet automatisk blive annulleret.

3.3 Hvis arbejdet skal aflyses grundet Kundens forhold, skal dette varsles senes 7 dage før den planlagte ydelse. (Sygdom, force majeure o.l.kan afvige fra disse betingelser) Såfremt denne tidsfrist ikke overholdes, faktureres et aflysningsgebyr på 250 kr.

4 Betalingsbetingelser

4.1 Prisen aftales altid før opstart af nyt samarbejde.

4.2 Prisen reguleres 1 gang årligt i henhold til nettoprisindekset. Dette sker pr. 1. januar og som minimum op til nærmeste hele krone eks. Moms. Der tages endvidere forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i love, overenskomster, materialepriser samt uforudsete ændringer i drifts- og leveringsomkostninger.

4.3 Faktura sendes til Kundens e-mail. Såfremt Kunden ønsker en faktura tilsendt med brev, opkræves der et ekstra gebyr for dette.

4.4 Betalingsfristen er 8 dage.

4.5 Hvis Kunden ikke betaler sendte fakturaer rettidigt, forbeholder Godt Hjem sig ret til at kræve renter og rykkergebyr i henhold til Renteloven. Godt Hjem forbeholder sig også ret til at stoppe leveringen af fremtidige ydelser i henhold Aftalen, hvis kunden ikke har betalt forfaldne fakturaer for tidligere udført arbejde.

4.6 Ved renovering, byggeri og anlægsopgaver: Godt Hjem forbeholder sig ejendomsretten til alle anvendte byggematerialer indtil den udførte opgave er betalt.

5 Adgang til ejendommen

5.1 Kunden er ansvarlig for at Godt Hjem´s medarbejdere kan få adgang til ejendommen, hvis dette er påkrævet for at kunne udføre det aftalte stykke arbejde. Er adgang ikke muligt og opgaven således ikke kan udføres, faktureres aflysningsgebyr på 250 kr.

6 Professionel Service

6.1 Alle Godt Hjems medarbejdere, der udfører opgaver hos Kunden, har de nødvendige kvalifikationer til at udføre arbejdet, ligesom alle har en ren straffeattest.

6.2 Godt Hjem er ansvarlig for at alle Virksomhedens medarbejdere arbejder under lovlige vilkår, samt betaler skatter og afgifter i henhold til dansk lovgivning. Virksomheden har tegnet alle lovpligtige forsikringer, herunder ansvarsforsikring for medarbejderne.

6.3 Alle oplysninger eller informationer Virksomheden og dens medarbejdere måtte komme i besiddelse af i forbindelse med udførte opgaver, bliver behandlet fortroligt både i aftalens løbetid og efter aftalen er ophørt.

6.4 Godt Hjem forbeholder sig retten til at planlægge opgaven og vælge hvilke medarbejdere der skal udføre opgaven.

7 Mangler og Skader

7.1 Hvis Kunden har indsigelser overfor en udført rengøring eller haveservice, skal dette meddeles Virksomheden senest 2 hverdage efter den udførte opgave. Eventuelle indsigelser skal ske til Virksomhedens rengøringsleder som er Frederikke Nørgaard, Tlf. 51707027

7.2 Virksomheden er erstatningsansvarlig overfor Kunden i forbindelse med tab der skyldes skader indtruffet som følge af rengøringen efter dansk rets almindelige regler. Virksomheden kan dog ikke gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder men ikke begrænset til, driftstab, mistet fortjeneste eller goodwill.

7.3 Uanset ovenstående er Virksomhedens ansvar begrænset til det beløb som Virksomhedens ansvarsforsikring vil udbetale i forbindelse med fejl eller forsømmelser.

8 GDPR

8.1 Ifølge EU´s databeskyttelsesforordning (GDPR) oplyses at Virksomheden har registreret oplysninger til brug for fremsendelse af faktura m.m. som et almindeligt kundeforhold kræver; navn, adresse e-mail og telefonnummer. Personlige oplysninger bruges ikke til markedsføring og videregives ikke til 3. mand. Personlige oplysninger rettes eller slettes efter ønske, dog under hensyntagen til bogføringslovens bestemmelser.